Wednesday, 29 March 2023 | Login

આરોગ્ય સમાચાર (3)

Latest News

કમ્પ્યુટરની દૃષ્ટીના દેખાતા લક્ષણો

Tuesday, 27 July 2010 19:53 Written by

કમ્પ્યુટરની દૃષ્ટીના દેખાતા લક્ષણો (CVS) કમ્પ્યુટરના લાંબા વપરાશથી આંખોને થતી તાણને લગતા છે. કમ્પ્યુટરની દૃષ્ટીના દેખાતા લક્ષણો આંખમાં બળતરા થવી, જેવી કે એક સુકી આંખ, લાલ, ખંજોર આવતી અને પાણીથી ભરેલી, થાકેલી અને તેને ધ્યાન કેંદ્રીત કરતા તકલીફ પડે છે. બીજા (CVS) ના લક્ષણો છે - માથુ દુખવુ, વાસો દુખવો અને સ્નાયુઓમાં આકડી આવવી.

કમ્પ્યુટરની દૃષ્ટીના રોગના દેખાતા લક્ષણોના કારણો
એક માણસની દૃષ્ટી ઘણા કલાકો સુધી કમ્પ્યુટરના સ્ક્રીન ઉપર એકીટસે જોવા અનુકુળ નથી. કમ્પ્યુટરના સ્ક્રીન નાનકડા બિંદુના બન્યા છે, જેના ઉપર આંખો તેનુ ધ્યાન કેંદ્રીત નથી કરી શકતી. કમ્પ્યુટરના વાપરનારાએ એટલા માટે તેનુ ધ્યાન કેંદ્રીત કરવુ જોઇએ અને છબીઓને તીક્ષ્ણ બનાવવા માટે ધ્યાન ફરીથી કેંદ્રીત કરવુ જોઇએ, આને લીધે આંખના સ્નાયુઓને ગ્રહણશીલ તાણ થાય છે.

વધારામાં, કમ્પ્યુટરના લાંબા સમય સુધી વાપરવાથી આંખોના પલકારા વારંવાર થતા ઓછા થઈ જાય છે જેને લીધે આંખો સુકાઈ જાય છે અને તેમાં દર્દ થાય છે. આનું પરિણામ કેંદ્રીત કરવાની શક્તિ ઓછી થાય છે અને દૃષ્ટી કદાચ ઝાંખી પડી જાય છે અને તેથી માથામાં અને ગળામાં દર્દ ચાલુ થઈ જાય છે. ગમે તે માણસ જે દિવસમાં લગભગ બે કલાક કમ્પ્યુટર ઉપર કામ કરે છે તેને કમ્પ્યુટરની દૃષ્ટીના રોગના એક સાથે દેખાતા લક્ષણો થવાનુ જોખમ રહે છે.

કમ્પ્યુટરની દૃષ્ટીના રોગના દેખાતા લક્ષણોની રોકથામ
કમ્પ્યુટર ઉપર કામ કરતી વખતે ત્યાં કેટલાક પ્રતિબંધક માત્રાઓ છે જે આપણી આંખોની તાણ ઓછી કરે છે. સારી સલાહો ધ્યાનમાં રાખવી જોઇએ : મૉનીટરની જગ્યા - આંખોથી ૨૦ થી ૨૬ ઈંચ દુર રાખવી જોઇએ, પ્રકાશનુ મુળ એવી રીતે રાખવુ કે જેને લીધે આંખો ઓછી અંજાય અને સ્ક્રીન ઉપરના પ્રતિબિંબ ઓછા થાય, આંખોને ભીની કરવા માટે વારંવાર પલકારા મારો અને કમ્પ્યુટરથી દૃષ્ટી દુર કરો.

 • તમારા કમ્પ્યુટરનો સ્ક્રીન તમારી આંખોથી ૨૦ થી ૨૪" દુર રહે તેની ખાત્રી કરો અને ૨૦° આંખોની નીચે હોય.
 • જો તમે કોઈ દસ્તાવેજ ધારક વાપરતા હો તો તે સ્ક્રીનની નજીક રાખો.
 • તમારા માથા ઉપરની રોશની ઓછી કરો અને મેજ ઉપરનો દીવો નીચે રાખો અને બરોબર ગોઠવો કે જેને લીધે પ્રકાશ આંખોમાં ન જાય અથવા સ્ક્રીન ઉપર ન પડે.
 • દરેક ૧૫ મિનિટે દુરની વસ્તુ ઉપર તમારી નજર કેંદ્રીત કરો કે જેથી તમારા સ્નાયુઓને આરામ મળશે.
 • જો જરૂર પડે તો પ્રકાશ નહી પાડનારી ગળણી સ્ક્રીન ઉપર વાપરો.
 • આંખો વારંવાર પલકારવા કોશિશ કરો.

Popular News

પરિચય ગળાનો તણાવ ખાંધા અને પીઠની ઉપરના ભાગોનો તણાવ ઉપરના…
મરવાના અધિકાર વિષે ઘણુ બધુ કહેવામાં આવ્યુ છે જે એક…
કીબોર્ડ અને માઊસ કીબોર્ડ અને માઊસનો ખોટો ઉપયોગ કરવો એ…
ઘણીવાર ફેશનને એક મહત્વપુર્ણ શક્તિના રૂપમાં ન્યાયનુ બનેલુ માર્ગદર્શન અને…

કમ્પ્યુટરને લીધે થતો આંખોનો તણાવ

Tuesday, 27 July 2010 20:01 Written by
Sore Eyes

કાર્યાલયના કામગારોને તેમના કામને સંબધિત જોખમો હોય છે. પીસી (PC) વાપરનારા ઘણીવાર આંખોમાં તણાવ, પીઠ ઉપર અક્કડપણુ, ખંભા અને તાણની ફરિયાદ કરતા હોય છે. આ ફરિયાદોનુ પરિણામ હોય શકે

 • પીસી (PC) ઘણા સમય સુધી વાપરવાથી.
 • પીસી (PC)નુ સ્થાન બરોબર ન હોય.
 • પ્રકાશ ઓછો હોય.
 • અંગસ્થિતી અપૂર્તિ હોય.
 • સમયની સીમા ક્ડક હોય.

પીસી (PC)ના વાપરનારા તેમની શારિરીક સમસ્યાઓથી બચવા માટે અને તેમની પોતાની દેખભાળ માટે, સલાહ આગલા વિભાગમાં દીધેલ છે.

કમ્પ્યુટરને લીધે થતો આંખોના તણાવથી પોતે દેખભાળ રાખવા માટે સલાહ
આંખોના તણાવને રોકવા:

 • ઝગમગતા ઓછી કરો.
 • પીસી (PC) તમારાથી દુર રાખો કે જે બારીની બરોબરના ખુણામાં હોય.
 • માથા ઉપરની બત્તી બંધ કરો અથવા તેને ઢાંકો.
 • જો જરૂર પડે તો, સુર્યના પ્રકાશથી આંખોનુ રક્ષણ કરવા માટે એક મુખવટો પહેરો જે માથા ઉપરના પ્રકાશને રોકે.
 • આપણા કાગળપત્રો નજીક રાખો કે જેથી તમારે તેને ફરીથી કેંદ્રીત ન કરવા પડે જ્યારે તમે સ્ક્રીનથી કાગળ ઉપર લઈ જતા હોય.
 • એક કાગળનો દસ્તાવેજ ધારક તે જ ઉંચાઈ પર રાખો જ્યાં તમારો પીસી (PC)નો સ્ક્રીન હોય.
 • સ્ક્રીન તમે એવી રીતે રાખો કે તમારી દૃષ્ટીની સીમા ૧૦ થી ૧૫ ડીગ્રી હોય (લગભગ એક તિહાઈ ૪૫ ડીગ્રીના ખુણા પર) અને સપાટીના રેખાની સમાંતરની નીચે હોય.
 • સ્ક્રીન ઉપરથી ધુળ વારંવાર દુર કરો.
 • આંખો વારંવાર પલકાવો કે જેથી તે સુકાઈ ન જાય.
 • તમારા આંખોના તજ્ઞને કહો કે તમે પીસી (PC) વાપરો છો.
 • ચશ્મા અને ચોક્કસ દૃષ્ટીની ખામી દુર કરવા માટે આંખ ઉપર પહેરવાનો કાંચ જે બીજા કામ કરવા માટે પહેરેલા છે તે કદાચ પીસી (PC) ઉપર કામ કરવા માટે સારા નથી.
 • જો તમારા પીસી (PC) ના સ્ક્રીન ઉપરની છબી ધુંધળી, અથવા ટમટમતી હોય તો તેની તરત જ મરમ્મત કરવો.
 • પીસી (PC)નો સ્ક્રીન તમારી આંખોથી ઓછામાં ઓછો ૨ ફુટ દુર રાખવા કોશિશ કરો.

morpinch1