Friday, 09 December 2022 | Login

|| દોહા ||

શ્રી ગુરુચરણ સરોજ રજ,

નિજ મન મુકુર સુધારિ |

બરનઉં રઘુબર બિમલ જસુ,

જો દાયકુ ફલ ચારિ ||

બુધ્ધિ હિન તનુ જાનિ કે

સૂમિરૌ, પવન કુમાર |

બલ, બુધ્ધિ, વિદ્યાદેહુ મોહિ,

હરહુ કલેસ બિકાર ||

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુન સાગર |

જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર ||

રામદૂત અતુલિત બલ ધામા |

અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા ||

મહાબીર બિક્રમ બજરંગી |

કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ||

કંચન બરન બિરાજ સુબેસા |

કાનન કુંડલ કુંચિત કેસા ||

હાથ વજ્રા ઔર ધ્વજા બિરાજૈ |

કાંધે મુંજ જનેઉં સાજે ||

શંકર સુવન કેસરી નંદન |

તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ||

વિદ્યાવાન ગુની અતિ ચાતુર |

રામ કાજ કરિબે કો આતુર ||

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા |

રામ લખન સીતા મન બસિયા ||

સુક્ષ્મ રુપ ધરિ સિયહિં દિખાવા |

બિકટ રુપ ધરી લંક જરાવા ||

ભીમરુપ ધરિ અસુર સંહારે |

રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ||

લાય સજીવન લખન જિયાયે |

શ્રી રઘુબિર હરષિ ઉર લાયે ||

રઘુપતિ કીન્હીં બહુત બડાઈ |

તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાઈ ||

સહસ્ર બદન તુમ્હરો જસ ગાવૈ |

અસ કહિ શ્રીપતિ કંઠ લગાવૈ ||

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનીસા |

નારદ સારદ સહિત અહિસા ||

જમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે |

કબિ કોબિદ કહિ સકે કહાં તે ||

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહીં કીન્હાં |

રામ મિલાય રાજપદ દીન્હાં ||

તુમ્હરો મંત્ર બિભીષન માના |

લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ||

જુગ સહસ્ર જોજન પર ભાનુ |

લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનુ ||

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખ માહીં |

જલધિ લાંધી ગયે અચરજ નાહીં ||

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે |

સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ||

રામ દુઆરે તુમ રખવારે |

હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ||

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી સરના |

તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના ||

આપન તેજ સમ્હારૌ આપે |

તીનો લોક હાંક તે કાંપે ||

ભુત પિશાચ નિકટ નહિં આવૈ |

મહાવીર જબ નામ સુનાવૈ ||

નાસે રોગ હરે સબ પીરા |

જપત નિરંતર હનુમંત બિરા ||

સંકટ સે હનુમાન છુડાવૈ |

મન કર્મ બચન ધ્યાન જો લાવૈ ||

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા |

તિન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ||

ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે |

સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવે ||

ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા |

હૈ પ્રસિધ્ધ જગત ઉજીયારા ||

સાધુ સંત કે તુમ રખવારે |

અસુર નિકંદન રામ દુલારે ||

અષ્ટ સિધ્ધિ નૌ નિધિ કે દાતા |

અસ બર દીન જાનકી માતા ||

રામ રસાયન તુમ્હરે પાસા |

સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ||

તુમ્હરે ભજન રામકો પાવે |

જનમ જનમ કે દુઃખ બિસરાવૈ ||

અન્ત કાલ રઘુબર પુર જાઈ |

જહાં જન્મ હરી ભકત કહાઈ ||

ઔર દેવતા ચિત ન ધરઈ |

હનુમંત સેઈ સર્વ સુખ કરઈ ||

સંકટ કટે મિટૈ સબ પીરા |

જો સુમિરૈ હનુમંત બલવીરા ||

જય, જય, જય, હનુમાન ગોસાઈ |

કૃપા કરહુ ગુરુ દેવકી નાઈ ||

જો સતબાર પાઠ કર કોઈ |

છુટહિ બન્દિ મહા સુખ હોઈ ||

જો યહ પઢૈ હનુમાન ચાલીસા |

હોય સિધ્ધિ સાખી ગૌરીસા ||

તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા |

કીજે નાથ હદય મહં ડેરા ||

પવન તનય સંકટ હરન

મંગલ મૂરતિ રુપ | રામલખનસીતા સહિત હૃદય બસહુ સુરભૂપ ||

|| સિયાવર રામચંદ્ર કી જય ||

|| રમાપતિ રામચંદ્ર કી જય ||

|| પવનસૂત હનુમાન કી જય ||

|| ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય ||

|| બ્રિન્દાવન કૃષણચંદ્ર કી જય ||

|| બોલો ભાઇ સબ સંતન કી જય ||

000
Read 3252 times
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

morpinch1